خدمات

  • ارائه مشاوره کنترل آفات و تغذیه خاک
  • تامین نهاده های مورد نیاز کشاورزی ارگانیک
  • آموزش برگزاری دوره ها و سمینارهای تخصصی کشاورزی ارگانیک
  • سمینارها و کارگاه‌ها