فعالیت‌ها > همایش گیاهپزشکی مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران