فعالیت‌ها > جشنواره علم تا عمل فناوری و تجاری سازی در عرصه ملی