فعالیت‌ها > کارگاه آموزشی یک روزه استفاده از فرآورده‏‎های بیولوژیک